VERDI NIERUCHOMOŚCI

ma przyjemność przedstawić ofertę świadczenia usług na zarządzanie nieruchomością wspólnocieną Państwa budynku

działania strategiczne

Działania strategiczne to przede wszystkim przygotowanie wspólnie z właścicielem STRATEGII ROZWOJU nieruchomości, kontrola jej realizacji oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu nieruchomości. Strategia dla nieruchomości jest to tworzenie długookresowych planów modernizacji, rewitalizacji i funkcjonowania budynku.

obsługa administracyjna

 • prowadzenie ewidencji członków wspólnoty wraz z przypadającą im częścią wspólną
 • prowadzenie ewidencji wszystkich mieszkańców budynku
 • prowadzenie wszelkich czynności z zakresu negocjowania, zawierania oraz rozwiązywania umów na dostawę mediów
 • poszukiwanie najkorzystniejszych dostawców usług
 • tworzenie, zawieranie, rozwiązywanie oraz negocjowanie wszelkich innych umów cywilnoprawnych
 • informowanie członków wspólnoty o wszelkich istotnych sprawach związanych z budynkiem
 • przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji prawno-administracyjnej związanej z działalnością wspólnoty oraz ich archiwizacja
 • informowanie członków wspólnoty o zmianach wysokości opłat na rzecz wspólnoty oraz innych podmiotów
 • zapewnianie członkom wspólnoty nieograniczonego dostępu do całej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem wspólnoty
 • udzielanie porad związanych z działalnością wspólnoty
 • przyjmowanie oraz sporządzanie protokołów związanych z występowaniem szkód na terenie budynku
 • ubezpieczanie wspólnoty
 • prowadzenie wszelkich czynności dotyczących ewentualnych szkód ubezpieczeniowych
 • organizacja zebrań wspólnoty w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku
 • reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz

obsługa KSIĘGOWA

 • prowadzenie księgowości w oparciu o program do obsługi wspólnot mieszkaniowych „Bazan”
 • gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji statystycznej i rachunkowej
 • obsługa rachunku bankowego
 • prowadzenie sprawozdawczości wspólnot dla urzędów zgodnie z prawem
 • prowadzenie indywidualnych rozliczeń mediów dla poszczególnych właścicieli
 • każdy z współwłaścicieli posiada możliwość podglądu indywidualnego konta, poprzez system e-kartoteki
 • kontrola finansów wspólnoty
 • windykacja należności
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
 • sporządzanie sprawozdań z rocznych planów finansowych
 • cykliczna prezentacja stanu finansów wspólnoty zarządowi

obsługa TECHNICZNA

 • dbanie z należytą starannością o stan techniczny nieruchomości na podstawie przepisów prawa budowlanego
 • zlecanie przeprowadzania przeglądów pięcioletnich wraz z przedstawieniem preliminarza kosztów
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i remontów
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • przygotowywanie planów remontów
 • wyszukiwanie i przedstawianie najkorzystniejszych ofert w zakresie dostaw mediów, przeprowadzania remontów i innych usług
 • zapewnianie 24 godzinnego dozoru technicznego nad budynkiem (pogotowie awaryjne)

dodatkowo w trosce o najwyższą jakość usług oferujemy, jako jedyny zarządca na rynku, zestaw rozwiązań gwarantujących Państwa wspólnocie bezpieczeństwo i wygodę w trakcie współpracy z zarządcą

PRZEJRZYSTOŚĆ finansowa

Przejrzystość finansowa gwarantuje wspólnocie dostęp do wszystkich informacji związanych z finansami wspólnoty w czasie rzeczywistym przez internet – dostęp online. Rozwiązanie to oparte jest czterech filarach które razem składają się na pełny obraz wszystkich środków wspólnoty:

1. Ewidencja wszystkich faktur na dysku Google rozwiązanie to oparte jest o rozwiązania technologiczne firmy Google (dysk na gmailu) i polega na tworzeniu pliku – podobnego do exelowego – w który zarządca wpisuje wszystkie faktury ze szczegółowym opisem – wzór rozwiązania funkcjonującego można zobaczyć w biurze VERDI.

2. Dostęp do kont wspólnoty dla wszystkich członków zarządu online. Każdy z członków zarządu poprzez swój login, hasło i ma dostęp do wszystkich kont wspólnoty, może ściągać wyciągi przeglądać historię kontrolować wydatki, ze względów bezpieczeństwa zarząd w wersji standardowej nie może dokonywać żadnych płatności z konta (tzw. dostęp bierny).

3. Na życzenie zarządu, istnieje możliwość comiesięcznego przesyłania do wszystkich członków zarządu zbiorczego zestawienia bilansów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Pozwala to zarządowi na comiesięczną kontrolę wpłat wszystkich współwłaścicieli i ewentualne monitorowanie zadłużenia.

4. E-kartoteka oraz e-wspólnota, która pozwala na sprawdzenie bieżącego stanu konta dla każdego z współwłaścicieli poprzez internet. Dodatkowo w ramach aplikacji e-wspólnota można będzie przeglądać publikowane przez zarządcę dokumenty wspólnoty: [umowy zawarte przez wspólnotę, regulaminy, uchwały, dokumentację techniczną].

BEZPIECZEŃSTWO finansowE

 • Dysponowanie środkami zgromadzonymi na kontach wspólnoty.
 • Środki zgromadzone na funduszu remontowym znajdują się w wyłącznej dyspozycji zarządu (zarządca do wykonania przelewu potrzebuje potwierdzenia członka zarządu) – oparte na systemie kontrasygnaty konta bankowego.
 • Środki zgromadzone na rachunku bieżącym do wykonania przelewu, wymagać będą akceptacji jednego z członków zarządu – oparte na systemie Google.

DODATKOWE USŁUGI w ramach umowy o zarządzanie

W ramach wynagrodzenia za zarządzanie Verdi jako jedna z nielicznych firm wykonuje niżej wymienione czynności:
 • dostęp do usług świadczonych przez Kancelarie Adwokackie (opinie prawne, konsultacje, audyty dokumentów)
 • dostęp do usług inspektora nadzoru budowlanego o pełnych uprawnieniach konstrukcyjnych (ekspertyzy, audyty, przeglądy, odbiory robót)
 • przygotowywanie regulaminów dot. funkcjonowania wspólnoty, rozliczenia mediów oraz innych aspektów.
 • wysyłanie wszelkiej korespondencji w ramach ceny za usługi zarządzania – przesyłki polecone, listy ze zwrotnym potwierdzenie nadania, listy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru itp.
 • nawet codzienne wizyty zarządcy na terenie nieruchomości,
 • pełną dyspozycyjność zarządcy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – w ramach pogotowia awaryjnego.
 • obsługa prawna polegająca na bezpłatnych konsultacjach z adwokatem, porady prawne opiniowanie prawne w stosunku uchwał, umów, pism, regulaminów.
 • na życzenie wspólnoty istnieje możliwość organizowania cyklicznych spotkań zarządu z zarządcą wspólnoty do godziny 20:00.
 • możliwość miesięcznego raportowania do zarządu na temat bieżącego funkcjonowania wspólnot
 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań opartych o możliwości jakie daje internet takich jak tworzenie maila wspólnotowego, podstrony na stronie zarządcy, głosowania przez internet, interaktywnej tablicy ogłoszeń, prowadzenia całej korespondencji w sposób mailowy oraz innych możliwości

pełna MOBILNOŚĆ

dodatkowo zapewniamy pełną mobilność polegającą na:
 • dojazdach na teren wspólnoty,
 • częste wizje w terenie,
 • organizowanie cyklicznych spotkań z zarządem blisko budynku wspólnoty,
 • organizowanie zebrań wspólnoty nie dalej niż 1000 m od budynku.